THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
CÁC BIỂU MẪU
MẪU ĐƠN XIN MIỀN GIẢM HỌC PHÍ [9/12/]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 và giáo dục đại học công lập)
 
Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội …………………….
 
Họ và tên:........................................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................................................................
Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................................
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:.............................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):………………………………………………….
Xã (phường):............................................................... Huyện(Quận):.............................................................................
Tỉnh(Thành phố):..............................................................................................................................................................
Ngành học:.......................................................................................... Mã số HSSV:..................................................................
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49):..........................        
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
                                                                            . . . . . . . . . ,ngày . . . .tháng . . . .năm . . . . .
                                                                                                              Người làm đơn
                                                                                                        (ký tên và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 


 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
 
Trường  ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
 
Xác nhận anh/chị:......................................................................................................................
Hiện là HS-SV năm thứ:. . . . Học kỳ:. . . . Năm học: ………………...Lớp:..........................
Khoa:. . . . . . . . . . . . . . . ………………... khóa học:. . . . . . . . . . . . . . ………………
Thời gian khóa học:. . . . . . (năm) hệ đào tạo chính quy của nhà trường.
Kỷ luật:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………...(ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Số tiền học phí hàng tháng:. . . . . . . . . . . . . . . . . .đồng.
Đề nghị phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . theo quy định và chế độ hiện hành.
 
                                                                            Phú Yên, ngày. . . . tháng . . . .năm. . . . . .
                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                              TP. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
 
 
 
 
                                                                                                        Lê Sơn Tùng

Download file

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn