THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
CÁC BIỂU MẪU
GIẤY XÁC NHẬN ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG [10/9/]
 
                  BỘ XÂY DỰNG
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số         /XN-ĐHXDMT                                     Phú Yên, ngày     tháng    năm 2012
 
 
GIẤY XÁC NHẬN
    Về việc đang học tập tại trường
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG XÁC NHẬN
 
Sinh viên :…………………………………Lớp :…………. Mã số:……………….
Sinh ngày :….. tháng ……. năm 19….
Trú quán : ……………………………………………………………….................
Học tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung,Tuy Hòa – Phú Yên.
Hệ chính qui – Ngành ……………………………………………………..
Khóa học 20   - 20
Dự kiến ngày … tháng ….năm ………. tốt nghiệp ra trường
                                                          
                                                                 TL.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                   TP. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
 
 
 
                                                                

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn