NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
QUYẾT ĐỊNH số 340/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/04/2024 của Hiệu trường Trường ĐHXDMT về việc công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên [ 4/22/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-ĐHXDMT ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng MUCE Công nhận Công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên [ 1/12/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 1008/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT công nhận kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên. [ 12/6/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 575/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/8/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 [ 8/21/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 445/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/6/2023 của Hiệu Trưởng về việc công nhận ngày CTXH học kỳ II năm học 2022-2023 của sinh viên [ 6/28/ ]

Các bài đã đăng:

  1. QUYẾT ĐỊNH số 944/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Trung công nhận kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 3/28/ ]

  2. QUYẾT ĐỊNH số 665/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên (lần 2) [ 9/21/ ]

  3. QUYẾT ĐỊNH số 467/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên [ 8/11/ ]

  4. QUYẾT ĐỊNH số 467/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/07/2022 của Hiệu Trưởng trường ĐHXDMT về việc bổ sung ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2021-2022 [7/28/]

  5. QUYẾT ĐỊNH số 395/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 [7/8/2]

  6. QUYẾT ĐỊNH số 141/QĐ-ĐHXDMT ngày 22/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc công nhận Ngày CTXH học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên [3/22/]

  7. QUYẾT ĐỊNH số 562/QĐ-ĐHXDMT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên [12/15]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 481/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 480/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn