KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
QUYẾT ĐỊNH số 279/QĐ-ĐHXDMT ngày 04/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên [ 4/5/2 ]

QUYẾT ĐỊNH số 240/QĐ-ĐHXDMT ngày 23/03/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng tập thể lớp sinh viên [ 3/22/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 864/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu năm học 2022-2023 [ 10/30 ]

QUYẾT ĐỊNH số 863/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng cá nhân sinh viên đạt danh hiệu năm học 2022-2023 [ 10/30 ]

QUYẾT ĐỊNH số 844/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhân danh hiệu thi tập thể lớp sinh viên xuất sắc, khá học năm học 2022-2023 [ 10/30 ]

Các bài đã đăng:

  1. QUYẾT ĐỊNH số 843/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhân danh hiệu thi đua cá nhân xuất sắc, giỏi, khá học năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 10/30 ]

  2. QUYẾT ĐỊNH số 842/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhân danh hiệu thi đua cá nhân xuất sắc, giỏi, khá học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 10/30 ]

  3. QUYẾT ĐỊNH số 700/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên có thành tích tốt trong quá trình bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp [ 9/18/ ]

  4. QUYẾT ĐỊNH số 701/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc khen thưởng sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc [9/18/]

  5. QUYẾT ĐỊNH số 314/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng tập thể các lớp sinh viên [6/5/2]

  6. QUYẾT ĐỊNH số 221/QĐ-ĐHXDMT ngày 05/04/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc công nhận danh hiệu thi đua cá nhân Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [4/7/2]

  7. QUYẾT ĐỊNH số 62/QĐ-ĐHXDMT ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc khen thưởng sinh viên sếp hạng tốt nghiệp Xuất sắc, Giỏi [2/16/]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 481/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 480/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn